2009 m. lapkričio 30 d., pirmadienis


Šiandien aprašysiu mano patį mylimiausią, patį man gražiausią , man patį brangiausią ir patį švenčiausią Dievo Motinos atvaizdą - Šiluvos Karalienę, Ligonių Sveikatą.
Šiluvoje,garsėjančioje pirmuoju Lietuvoje ir Europoje Švč.Panelės Marijos Apsireiškimu, yra malonėmis garsėjantis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Šis paveikslas vainikuotas 1786 m. rugsėjo 8 dieną, dalyvaujant minioms maldininkų ir valdžios atstovų, popiežiaus Pijaus VI leidimu jam suteiktas Ligonių sveikatos titulas. Tai trečiasis vainikuotas Marijos paveikslas Lietuvoje.Paveikslas yra didžiąjame altoriuje, mūrinėje Švč.P.Marijos Gimimo bazilikoje. Tai yra ketvirtoji iš eilės bažnyčia, statyta 1760-1775 m., baigta įrengti ir konsekruota 1786 metais. O mažosios bazilikos titulą šiai bažnyčiai suteikė popiežius Paulius VI,1976 metais.
Halinėje trijų navų bažnyčioje įrengtas vienas gražiausių Lietuvoje vėlyvojo baroko interjerų. Skulptorius Tomas Podgaiskis (Podghaiski) 1775-1786 m. sukūrė puošnų septynių altorių, sakyklos, krikštyklos ir vargonų tribūnos ansamblį, gausiai puoštą skulptūromis.Išliko šis nuostabus dekoras be didesnių pakitimų.
Šiluvoje pirmą kartą Europoje pasirodė Dievo Gimdytoja. Tai įvyko 1608 metų vasarą arba rudenį, kai piemenėliai ganė bandą bažnytinėse žemėse. Apsireiškimą užrašė klebonas Mikalojus Svietkauskas po 1651 m.: "Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens Mergaitę palaidais plaukais, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. <...> " Mergaite, ko verki?" Mergaitė atsakė: ''Verkiu todėl, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama."
Šiluvos Dievo Motinos atvaizdas yra vienas garsiausių Hodegetrijos ikonografinio tipo paveikslų. Marija nutapyta stovinti, su ilga suknele ir apsiaustu, dengiančiu ir jos galvą. Dievo Motina ant kairės rankos laiko Kūdikėlį Jėzų, laiminantį lotyniškuoju būdu(paskutiniai du pirštai palenkti), o kairėje rankoje laikantį Bibliją, liudijančią jį esant Pasaulio Išganytoją. Šį paveikslą nuo 1674 m. dengia auksuotas sidabro aptaisas, nukaldintas iš tikinčiųjų suaukotų votų, nukaldintas Karaliaučiaus auksakalio L.Hofmano (Hoffmann). Taisyklingi dailūs Marijos ir Kūdikėlio veidai, kupini gilaus susikaupimo, su švelniu liūdesio šydu, spinduliuoja dvasinę ramybę, padedančią tikintiesiems pasisemti tikėjimo, vilties ir meilės.
Šiluvos Karaliene Ligonių Sveikata, Melski už mus!

Su šiuo pirmuoju advento sekmadieniu uždegama pirmoji žvakė. Bažnyčiose pasirodo bene svarbiausias Kūčių valgis - kalėdaitis, dar liaudiškai vadinamas plotkele. Ji simbolizuoja šeimos, ar bendruomenės bendrumą, ir meilę , kurią Jėzus mums duoda per duoną. Laužydami šią trapią kvietinių miltų plotkelę palinkime meilės, Dievo palaimos, ir stiprybės. O taip pat paliekame kalėdaičių tiems, kurie negali jo su mumis laužyti, bet šią dieną yra šalia mūsų - mirusiems. Nuo seniausių laikų žmonės tikėjo, kad mieusieji išleidžiami iš skaistyklos per didžiąsias šventes, tame tarpe ir Kūčias.


Adventas trunka keturias savaites. Jis skirtas susikaupimui, todėl draudžiama dalyvauti pasilinksminimuose, visokiuose nerimtuose dalykuose. Penktadieniais laikomasi pasninko. Didžiausia šventė advento metu yra Švč Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventė, švenčiama gruodžio 8 dieną.Sveiki. Ši svetaine skirta supažindinti su Dievo Motina tuos, kas dar jos nepažysta, o pažystantiems, linkiu rasti jiems tinkamos informacijos.